Àrees de pràctica

ÀREA CIVIL

La pràctica d’aquest sector ha acompanyat a la firma des dels seus inicis, i actualment es concreta en els camps del dret patrimonial, responsabilitat civil, dret successori, dret matrimonial, etc.

 • Assessorament en la planificació hereditària i dret successori.
 • Dictamen, redacció i assessorament en tota classe de contractes patrimonials.
 • Actuacions en relació amb la propietat immobiliària; due diligences, permisos, registre de propietats, preservació dels drets de propietat.
 • Compravenda, arrendaments i contractes afins, arres, opcions de compra, precontractes, etc.
 • Responsabilitat civil, en especial sanitària i de la construcció.
 • Constitució, assessorament i administració d’associacions i fundacions privades.
 • Dret matrimonial, separacions, divorcis, extinció de parelles de fet, aliments i filiació.
 • Reclamacions civils: responsabilitat contractual i extracontractual, drets reals i de crèdit, reclamació de deutes, etc.

ÀREA MERCANTIL

Assessorem i guiem a les empreses tant en el seu dia a dia com en la seva reestructuració, reinvenció o final de cicle. El despatx centra la seva pràctica en l’assessorament en matèria contractual civil i mercantil, i en la resolució de problemàtiques que puguin sorgir a particulars i empreses, encarregant-se dels assumptes que sorgeixin davant dels tribunals espanyols (i en el marc d’arbitratges nacionals i internacionals).

 • Creació, constitució i administració de societats.
 • Contractes de socis i accionistes.
 • Dret societari, govern corporatiu i compilance.
 • Fusions i adquisicions.
 • Due diligence legals.
 • Joint venture i unions temporals d’empresa.
 • Secretaria de consells d’administració i assessoria a les Juntes de socis o accionistes.
 • Assessorament i protocols en l’empresa familiar
 • Reestructuració i insolvència
 • Competència deslleial (secrets empresarials, aprofitament de reputació, etc.).

ÀREA PENAL

El despatx assessora i actua en totes les àrees del dret penal, amb especial èmfasi en el dret penal econòmic i, en particular en les següents matèries:

 • Delictes societaris.
 • Insolvència punible.
 • Delictes econòmics.
 • Delictes fiscals i blanqueig de capitals.
 • Prevaricació i suborn.
 • Dret penal concursal.
 • Gestió fraudulenta.
 • Dret penal de la imprudència en activitats professionals.
 • Altres delictes: contra la seguretat del tràfic, danys i lesions, i imprudències.

ÀREA PROCESSAL

Més de trenta anys de pràctica continuada en la matèria ens han donat experiència en tota classe de conflictes judicials en els àmbits civil i mercantil, i de forma menys rellevant en la jurisdicció contenciosa-administrativa, assessorant i representant tant a empreses com a particulars.

Així mateix, desenvolupem una intensa activitat d’assessorament preventiu per procurar evitar la via contenciosa i, en cas de ser inevitable, obtenir una posició processal sòlida.

A títol enunciatiu, la nostra experiència en litigis inclou els següents àmbits:

 • Conflictes centre accionistes.
 • Accions de responsabilitat contra administradors.
 • Impugnació d’acords socials i decisions del Consell d’Administració.
 • Contractes civils i mercantils.
 • Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Accions de responsabilitat per producte.
 • Accions de responsabilitat professional.
 • Arrendaments urbans, desnonaments i propietat horitzontal.
 • Propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles.
 • Mesures cautelars i execució.
 • Condicions generals de contractació.
 • Procediments de resolució i rescissió contractual.
 • Procediments sobre validesa, interpretació i execució de contractes civils i mercantils.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Processos d’execució.
 • Garanties personals i reals.
 • Lletres de canvi, xecs i pagarés.
 • Procediments monitoris i canviaris.
 • Processos en matèria de drets fonamentals.
 • Dret successori.
 • Demandes de separació, divorci i processos matrimonials i de dret de família.