Licitacions públiques

Des de Pou Advocats, assabentats de l’oportunitat comercial que representen les licitacions públiques (aproximadament un 20% del PIB), i entenent la complicació que pot suposar accedir-hi per part d’empreses que no disposen de personal especialitzat, oferim un servei personalitzat pels qui desitgin externalitzar les tasques de contractació amb l’administració pública.

Aquest servei s’executa segons les necessitats i interessos de cada client, i es composa de les següents actuacions:

 

 • Preparació d’informes recurrents de seguiment de les licitacions obertes que compleixin amb la quantia, activitat, territori i demés condicions especificades pel Client. En aquest informe, s’exposarà:
  • Entitat adjudicadora
  • Quantia del contracte
  • Objecte del contracte
  • Termini de presentació d’ofertes
  • Enllaç per accedir als Plecs de la licitació
  • Altres qüestions especificades pel Client

 

En cas que el Client s’interessés en alguna de les licitacions exposades a l’Informe,

 

 • Estudi de viabilitat: Reunió amb l’interessat per tal d’estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la licitació. En aquesta fase també s’estudien els Plecs per determinar si hi ha algun aspecte il·legal i desfavorable pel Client; i si escau i el Client ho desitja, impugnació dels esmentats Plecs.

 

 • Preparació documental i UTE: Anàlisi de la documentació a aportar i dels criteris d’adjudicació del contracte; recolzament en la preparació de la documentació tècnica i administrativa; i si fos necessari, suport en la recerca de socis i creació d’una UTE per l’execució del contracte.

 

 • Comunicacions amb l’Administració: Si escau, preparació d’escrits de sol·licitud d’aclariments o d’informació complementària necessària per preparar l’oferta.

 

 • Tramitació del contracte i seguiment: Revisió de la documentació preparada i tramitació de la mateixa a través del portal de contractació que correspongui en cada cas, d’acord amb el procediment establert als Plecs Administratius de cada contracte. Igualment, es realitza un seguiment dels requeriments efectuats i dels actes celebrats per l’òrgan de contractació.

 

 • Impugnacions i reclamacions: Si escau, impugnació dels Actes o tràmits duts a terme per l’òrgan de contractació, tals com la valoració tècnica d’ofertes, l’exclusió d’empreses licitadores, o la pròpia adjudicació del contracte.

 

 • Adjudicació del contracte: En cas que l’interessat hagi presentat la millor oferta i sigui proposat com adjudicatari, suport en la presentació de les acreditacions requerides per l’òrgan de contractació; formalització del contracte; i suport durant l’execució del mateix.

 

 

En aquesta línia, també oferim un servei de recerca i tramitació d’ajudes administratives (subvencions a fons perdut, crèdits a baix interès, programes d’internacionalització, etc.) que puguin ser d’interès pel Client.

 

En cas que desitgin més informació, podeu contactar amb nosaltres a través de:

 

  pouadvocats@pouadvocats.com

 (34) 972 410 768