POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals
Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis, en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per POU ADVOCATS S.L.P., amb domicili social: Rambla de la Llibertat, 6-8 1r de Girona CIF B55032403.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?
El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a POU ADVOCATS S.L.P. i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: advocatsecretaria@pouadvocats.com

 

Quines Dades Personals es recullen i finalitat de les mateixes?
Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

 

Apartat

Dades

Finalitat i legitimitat

Destinatari

Formulari de contacte

Correu electrònic

Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.

POU ADVOCATS S.L.P.

Alta d’usuari

Nom, adreça, telèfon i correu electrònic

Creació d’una compte de client dins el despatx.

POU ADVOCATS S.L.P.

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

POU ADVOCATS S.L.P. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1. En compliment d’una relació contractual.

2. Quan ens dóna el seu consentiment. 

3. Per interès legítim POU ADVOCATS S.L.P. per mostrar serveis, productes i iniciatives que li puguin interessar.

4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: advocatsecretaria@pouadvocats.com

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per a realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.


Dades no pertinents
POU ADVOCATS S.L.P. adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.


Quant de temps conservarem les seves dades?
POU ADVOCATS S.L.P. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari respectant la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política, es detalla en el document pertinent.


A qui comunicarem les seves dades?
POU ADVOCATS S.L.P. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i els continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la mateixa naturalesa del servei.


Mesures de seguretat
POU ADVOCATS S.L.P. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres

advocatsecretaria@pouadvocats.com

Rectificació

Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes.

Supressió

Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal.

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal.

Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan:

  • Es comprova la impugnació a l’exactitud de les seves dades.
  • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o la defensa de reclamacions.
Portabilitat 

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat.

 

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça advocatsecretaria@pouadvocats.com

Si ho vol, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

 

Xarxes socials
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe, i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa POU ADVOCATS S.L.P.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

POU ADVOCATS S.L.P. no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

POU ADVOCATS S.L.P. es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil de l’autor d’aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris / les usuàries

• Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

• Aprengui les possibilitats de configuració i d’ús que la xarxa ofereixi.

• Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

• Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones.

• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.